7263 Sayılı Kanunun Teknopark Firmalarına Etkileri

Berna Sema Yiğit Sevindi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.01.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı, 3.02.2021 Tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TEKNOPARK KAZANCININ GİRİŞİMCİLERE SERMAYE OLARAK KONULMASI ŞARTI GETİRİLDİ.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Teknopark firmaları için yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı, 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2‘si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı gelmiştir.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden Teknopark firmaları için istisna edilen kazançlar tutarının yüzde 20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına, indirimine konu edilemeyecek. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sınırlı olacak. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

TEKNOPARKLARDA ÜCRETTEN DOĞAN İSTİSNALARIN İŞVEREN LEHİNE OLDUĞUNUN ALTI ÇİZİLEREK, BÖLGEDE UYGULANAN BORDROLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLDİ.

Bölgede çalışan Ar-Ge Tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Buna göre net ücret hesaplamalarda vergili brütleştirme usulü zorunlu olmuştur.

TEKNOPARKLARDA DESTEK PERSONELİ TEŞVİK UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde 10’unu aşamazken, toplam personel sayısı 15’e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacaktır.

SERMAYE DESTEĞİ GENİŞLETİLDİ

TGB(Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içindeki Teknoloji Şirketlerine veya Kamu Tarafından Girişim Sermeyesi Desteği Almış Girişim Fonlarından yada Bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımından yararlanan Şirketlere Doğrudan sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulaması korunarak İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1 milyon liraya arttırılmıştır.

Projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial